Algemene voorwaarden

De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Lekkerkleurtje.nl zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 62717723.

Verantwoordelijk voor de webshop is:
Lekkerkleurtje.nl
Jadestraat 11
9743HA Groningen
telefoon: 0681902321
e-mail: info@lekkerkleurtje.nl
KvK: 62717723
BTWnr: NL105631061B01
Rekeningnummer : NL19RABO 0302172076

Artikel 1. ALGEMEEN
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop en verkoop van producten en op opdrachten en/of diensten van Lekkerkleurtje.nl. Andersluidende algemene voorwaarden worden door Lekkerkleurtje.nl niet geaccepteerd.
1.2 Aanvullingen of afwijkingen van deze algemene voorwaarden moeten tussen partijen schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.
1.3 De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten Lekkerkleurtje.nl en de koper kunnen door de koper niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Lekkerkleurtje.nl.

Artikel 2. PRODUCTINFORMATIE/AANBIEDINGEN
2.1 Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.2 De productafbeeldingen, productomschrijvingen, vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn informatief. De belangrijkste kenmerken van de producten worden steeds zo nauwkeurig mogelijk weergegeven, maar binden Lekkerkleurtje.nl. Tussentijdse wijzigingen in samenstelling, inhoud, prijs, verpakking e.d. zijn altijd mogelijk.

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN /VERZENDDKOSTEN
3.1 Een overeenkomst is pas rechtsgeldig tot stand gekomen nadat Lekkerkleurtje.nl de order schriftelijk heeft bevestigd en de betaling heeft ontvangen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de opdrachtbevestiging van Lekkerkleurtje.nl en deze algemene voorwaarden.
3.2 Koper en Lekkerkleurtje.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatie een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden vermeld in artikel 3.1 is voldaan. Het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
3.3 Het minimum bestelbedrag is € 10,00 exclusief verzendkosten. De verzendkosten in Nederland en België bedragen € 4,95 resp. € 5,95 euro bij bestellingen onder de € 35,00. Bestellingen boven € 35,00 worden zowel in Nederland als België zonder verzendkosten geleverd

Artikel 4. PRIJZEN /PRIJSWIJZIGINGEN
4.1 Alle prijzen zijn weergegeven in euro’s, zijn inclusief BTW en inclusief andere eventueel op de overeenkomst vallende kosten, zoals wettelijke heffingen.
4.2 De bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Orders boven € 35,00 worden zonder bezorgkosten geleverd. Zie artikel 3 voor uw bijdrage in de verzendkosten.
4.3 Na aflevering zijn de producten voor risico en verantwoording van de koper.
4.4 Prijswijzingen die plaatsvinden nadat een order is geplaatst, kunnen door Lekkerkleurtje.nl worden doorberekend tot een maximum van 5% van de oorspronkelijke prijs. Koper heeft het recht de al geplaatste order te annuleren zodra de prijswijzing meer dan 2,5% bedraagt.
Artikel 5. BETALING

5.1 Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden. Bij betaling met behulp van een door derden uitgegeven elektronische betaalmethode, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever of bank van toepassing.
Artikel 7. LEVERINGEN/LEVERTIJDEN

6.1 Lekkerkleurtje.nl streeft er naar om bestellingen om bestellingen uitsluitend in Nederland binnen 5 werkdagen te leveren. Deze levertermijnen zijn niet bindend doch slechts indicatief.
6.2 Indien koper op het moment van bezorgen niet thuis wordt aangetroffen, worden de goederen de volgende dag opnieuw aangeboden. In beide gevallen wordt een bericht achtergelaten met de melding dat de levering kan worden opgehaald op het postkantoor (of een soortgelijk afhaalpunt). U kunt ook zelf aangeven wanneer u de bestelling wilt ontvangen. De manier(en) waarop dit kan, zijn op het achtergelaten bericht vermeld.
6.4 De leveringstermijn kan afwijken indien richting Lekkerkleurtje.nl vertraging plaatsvindt in de bevoorrading, indien de betaling van koper niet tijdig is ontvangen, het afleveradres van koper niet duidelijk (genoeg) is, en in geval van overige (onvoorziene) omstandigheden.
6.5 Koper dient de bij Lekkerkleurtje.nl gekochte goederen na ontvangst zorgvuldig te controleren in verband met de garantieregeling.

Artikel 7. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
7.1 Lekkerkleurtje.nl zal de overeenkomst steeds zo goed en zo snel mogelijk uitvoeren.
7.2 Lekkerkleurtje.nl kan zonder toestemming van koper de opdracht uitbesteden aan derden.
7.3 Koper moet er zorg voor dragen dat alle gegevens, waarvan Lekkerkleurtje.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Lekkerkleurtje.nl worden verstrekt.

Artikel 8. GARANTIEREGELING

8.1 Lekkerkleurtje.nl garandeert dat alle producten origineel zijn, wettelijk toegestaan zijn voor het doel waarvoor zij bestemd zijn en overeenkomen met de in de aanbiedingen en omschrijvingen genoemde specificaties.
8.2 Koper dient vóór het gebruik van de geleverde producten de bij de producten gevoegde informatie en adviezen (van de fabrikant) te lezen.
8.3 Reclames zijn niet mogelijk indien de geleverde producten kleine onvolkomenheden en/of afwijkingen vertonen die binnen een redelijke tolerantiemarge vallen, de schade is veroorzaakt door nalatigheid van koper op welke wijze dan ook en indien koper niet aan zijn verplichtingen t.o.v. Lekkerkleurtje.nl heeft voldaan (in welke vorm en op welke wijze dan ook).

Artikel 9. AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Lekkerkleurtje.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van welke tekortkoming dan ook in de nakoming van haar verbintenis(sen) ten opzichte van koper. De nakoming van de verplichtingen uit de garantieregeling zoals omschreven in artikel 9 geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld van Lekkerkleurtje.nl.
Lekkerkleurtje.nl  is niet aansprakelijk voor aantoonbare opzet en/of grove nalatigheid van derden die zij voor de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
9.2 Koper dient Lekkerkleurtje.nl altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen omdat anders de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling komt te vervallen.

Artikel 10. OVERMACHT
10.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle omstandigheden buiten de wil en buiten toedoen van Lekkerkleurtje.nl, al dan niet voorzienbaar bij het aangaan van de overeenkomst, ten gevolge waarvan de (tijdige) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Lekkerkleurtje.nl kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, stakingen, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Lekkerkleurtje.nl ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (o.a. leveranciers, vervoerders, ICT en communicatiebedrijven) e.d.
10.2 Overmacht Lekkerkleurtje.nl het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen en/of de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 11. PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden en de overeenkomst met koper niet of niet geheel rechtsgeldig zouden zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen zullen Lekkerkleurtje.nl en koper een passende oplossing zoeken, alvorens hun geschil aan de bevoegde rechtbank voor te leggen.

Artikel 12. BEVOEGDE RECHTER – TOEPASSELIJK RECHT
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Lekkerkleurtje.nl en op alle leveringen van Lekkerkleurtje.nl is uitsluitend Nederlands (leverings)recht van toepassing. Alle geschillen, ontstaan naar aanleiding van de tussen koper en Lekkerkleurtje.nl gesloten overeenkomst zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Lekkerkleurtje.nl.